Privacyreglement


Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (voor meer informatie: zie www.cbpweb.nl). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgegeld in een zogenaamd privacyreglement zoals hieronder weergegeven.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere fysiotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Indien u van mening bent dat de praktijk niet zorgvuldig met uw gegevens omgaat kunt u dat kenbaar maken via de geldende klachtenregeling.
Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor dit (anonieme) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat doorgeven aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Nadat de cliënt behandeld is worden de gegevens voor een periode van tien jaar gearchiveerd zodanig dat alleen de onder ‘toegang tot de gegevens’ genoemde mensen het dossier kunnen inzien.